Historia & Galleri

Pite-Rönnskär, namnet till trots, hör till Skellefteå kommun och ligger i yttersta havsbandet ut mot Bottniska Viken utanför Kinnbäcks by, ca 50 km norr om Skellefteå och ca 30km söder om Piteå, precis söder om länsgränsen.Ön är idag företrädelsevis ett sommarparadis med ett intressant förflutet som fiskeläge, lotsstation och fyrplats. Bebyggelsen ligger tätt samlad nära hamnen. Ända sedan 1500-talet är Pite-Rönnskär känt som fiskeläge. Havet utanför var rikt på strömming som var en viktig handelsvara. I början på 1800-talet var Pite-Rönnskär Piteå Stads viktigaste fiskeplats med kapell, klockstapel, stugor, sjöbodar och gistvallar. Ännu under första delen av 1900-talet var fisket en viktig näringsgren, men dess betydelse minskade och fastän en och annan strömming eller sik fortfarande fångas av Rönnskärsborna så upphörde det regelrätta yrkesfisket under 1960-talet. Bostadshusen (drygt 30) används numera för fritidsboende och merparten ägs idag av ättlingar till fiskare, båtmän, lotsar & fyrpersonal.

Pite-Rönnskär vy mot Norr
Pite-Rönnskär Vykort ca 1905 Fotograf Okänd
Pite-Rönnskär Hamn 1905 - Foto Lotsverket

Pite-Rönnskärs invånare förde länge en envis kamp för att någon myndighet skulle engagera sig i ön. Den kröntes med framgång och år 1995 beslöt Skellefteå kommun att ekonomiskt ställa sig bakom en upprustning av kulturellt värdefulla byggnadsminnen. Samtidigt muddrades m.h.a. EU-bidrag en ny småbåtshamn vilket gjorde att alla stugägare (ca 30 till antalet) kunde erbjudas båtplats – något som tidigare inte varit möjligt då den gamla naturhamnen pga landhöjning var långt ifrån idealisk, med plats bara för dussintalet båtar samtidigt.


Förutom stugägarnas privata båtplatser på flytbryggan finns plats för 10-12 besökande båtar vid den gamla allmänna betongkajen och fasta landbryggan av trä vid hamnens inlopp. Där ligger man relativt väl skyddad av rejäla stenpirar för de flesta vindar. En viss pumpning i hamnbassängen kan märkas vid hårdare NO vindar men det är trots allt en relativt bekymmersfri angöring som erbjuds.

Observera obligatorisk båtplatsavgift enligt information på sida Besöksinfo.

Hamnbassäng Pite-Rönnskär
Pite-Rönnskär Hamn

Redan år 1677 finns Pite-Rönnskär omnämnt som lotsplats och Kinnbäcks byamän var ålagda lotsplikt. Den mesta lotsningen verkar dock ha utförts av yrkesfiskarna på ön och 1821 blev skepparen Hans Burstrand från Piteå den förste officielle lotsen – en ny yrkesgrupp hade angjort Pite-Rönnskär!

Lotsarna köpte gamla fiskarstugor eller byggde nya för att kunna ta familjerna med ut på somrarna. Lotsarna hade skyldighet att hålla sig med egen båt. Långt in på 1900-talet använde man små öppna rodd- och segelbåtar med en röd våd på storseglet som kännemärke. Lots- liksom fiskeyrket var riskfyllt, ibland måste lotsarna under mycket svåra väderförhållanden med fara för sitt eget liv gå ut för att bistå fartyg. Först 1932 byggdes en hamn på Rönnskär, en rejäl lotskutter inköptes och förhållandena blev bättre.

Den ökade efterfrågan på virke medförde ökad sjöfart och därmed ökat behov av lotshjälp. Höjdpunkten nåddes 1964 med 1096 lotsningar. Tre år senare flyttade SCA hela sin utskeppning till Umeå och Piteå förlorade därmed hälften av sin sjöfart. Behovet av lotshjälp minskade och 1968 drogs lotsstationen in. Lotsstugan står dock kvar och fungerar idag som öns samlingslokal. Den uppfördes 1849 och benämndes från början fyr- och lotshus. I den omsorgsfullt restaurerade lotsstugans kammare finns foton på lotsar som verkat på ön. Lotsstugan är sommartid öppen för besök.


Genom sitt strategiska läge i yttre havsbandet blev ön fyrplats då den nuvarande fyren uppfördes 1905. Den är av stål i s.k. Heidenstamtyp med Fresnel-lins och byggdes redan 1862 som tvillingfyr för Sandhammaren i Skåne. När fyren flyttades till Pite-Rönnskär höjdes den 8 meter och är nu 37,5 meter hög med 172 trappsteg. Den är Sveriges högsta stålfyr, sveriges tredje högsta fyrtorn och i folkmun kallad Fyrdrottningen. I och med återuppförandet av den i storm förstörda stationära fyren Nygrån släcktes Pite-Rönnskärs fyr definitivt 1971 – den utgör dock fortfarande ett oöverträffat sjömärke. I samband med 100-års jubileet år 2005 gavs till Rönnskärsbornas och sjöfarares stora glädje tillstånd att åter tända fyren. Under 2020/2021 demonterades & sanerades den gamla kvicksilverlagringen av Sjöfartsverket och för närvarande arbetar öns invånare med att modernisera lagring/drivning med förhoppning att den åter snart ska kunna sprida sitt ljus som s.k Occas fyr (tillfälligt tänd). Fyren står normalt inte öppen för besökare men vid vissa tillfällen kan ledsagade visningar ske. Väl synligt för sjöfarande från både norr och söder står också Rönnskärs rödvitmålade stångmärke längst ut på Kyrkudden vilket byggdes 1833.

Pite-Rönnskär Fyr
Pite_Rönnskär Natt

Kapellet byggdes sannolikt år 1771 och det skedde på hamnlagets bekostnad, dvs gemensamt av öns fiskare. Enligt hamnförordningen hade öborna skyldighet att närvara vid gudstjänst på Söndagar och större helgdagar. Hade man då "Guds hus" nära till hands så underlättade det tillvaron högst väsentligt. 
Kapellet hade även fler funktioner. Det målades vitt för att tjänstgöra som sjömärke och användes förmodligen på vintrarna som förvaringsplats för fiskeredskap samt kanske även båtar, vilket andra kustkapell runt om i Sverige kan vittna om.I kapellet finns en altartavla från 1780 och på väggarna hittar man något så unikt som svunna generationers namnteckningar ända tillbaka till 1700-talet. Kapellet är sedan lång tid byggnadsminnesskyddat och står alltid öppet för besök. Fortfarande hålls en gång varje sommar en Kyrksöndag på Rönnskär som bjuder på gudstjänst i kapellet, efterföljande musikunderhållning i det gröna samt diverse försäljning (varm korv, rökt fisk, souvenirer etc). Med vackert väder är uppslutningen alltid god vid kyrksöndag. 

Vi ber vänligt Dig som besökare att notera följande: För att bevara de ursprungliga signaturerna är det sedan länge strängt förbjudet att idag skriva/rista sin namnteckning på väggar och träbänkar. Trots skyltning sker sker det sorgligt nog fortfarande ibland. Det är att beteckna som allvarlig skadegörelse av ett oersättligt kulturarv.

Det finns istället en gästbok utlagd som man är välkommen att skriva sitt namn i - Tack!

Pite-Rönnskär Kyrkudden
Pite-Rönnskär Kapell
Pite-Rönnskär Kyrksöndag
Pite-Rönnskär Kapell Signaturarv

Av naturliga orsaker lever ön upp som mest under de ljusa sommarmånaderna då stugorna nyttjas som flitigast. Barnen i stugorna är många, "Norrlands Saltkråkan" eller ett "Bullerbyn Till Havs" är liknelser som ligger nära till hands, där lek & livslånga kamratskap får formas av den unika miljö som Pite-Rönnskär utgör. Återväxten känns tryggad och förhoppningen är att engagemanget för ön och dess arv lever kvar och frodas till glädje och nytta för kommande generationer av öbor och besökare.

Pite-Rönnskär Gungor

Copyright: Lars Lundström samtliga bilder utom S/V (Lotsverket och Leif Elsby) samt flygfoto (Skellefteå Kommun)